Under Terræn

”Under terræn”

Ligeledes, har virksomheden i mange år været akkrediterede samarbejdspartner for flere af landets største forsikringsselskaber, indenfor skadeserstatninger under særligt ejerskifteforsikringer.

Vi har opnået en ikke ubetydelig speciel erfaring indenfor, omfangsbestemmelser, test, udarbejdelser af beskrivelser/rapporter, udarbejdelses af udbudsbeskrivelser, afdækning af egnede entreprenører, enhver form for tilsyn, styring, totalrådgivning, kontrol mv.

  • Primært omhandlende; sætningsskader i og under terræn.
  • Projektering af understøbnings opgaver, beregninger, støbeplaner, skitser.
  • Vand-/fugt indtrængning i og under terræn.
  • Dræn løsninger, omfangs-/stik-/tæppe dræn.
  • Grundvandssænkning.

Ligger huset lavere end det omkringliggende terræn - fx terrasse, græsplæne eller indkørsel - løber regnvandet ind mod huset.

Regnvand, der ikke ledes væk fra huset, kan medføre, at sokkel og facader bliver gennemvædet eller i værste fald ledes direkte ind i huset. 

 

Ældre huse fra før betonens tid er særlig udsatte. Deres fundament og kældervægge er typisk lavet i hårdtbrændte mursten, hvor risikoen for fugtgennemtrængning er større end for fundamenter i beton.

Helt galt går det, hvis huset har udluftningsriste i højde med terræn. Herved kan regnvand løbe direkte ind i husets krybekælder.

Fugt og vand på facader og i kældre kan medføre skimmel på vægge, råd i vægbeklædninger og svamp i etageadskillelser.

På selve soklen og evt. det pudsede murværk over, vil pudsen blive op fugtet, og frosten vil medføre, at pudsen bliver hul og løs og efterfølgende skaller af i store flager.

Er murværket over soklen fugtigt, vil fugten også bevirke, at mørtelfugerne bliver porøse og med tiden falder ud.

Står grundvandet højt på grunden?

Hvis fugtproblemerne skyldes, at grundvandet står højt på grunden, hjælper det ikke at etablere korrekt fald eller fliser langs facaden. Her må der andre og væsentligt dyrere tiltag til for at løse problemerne. Det kan fx være at etablere omfangsdræn rundt om huset eller dræn under huset.

Du kan tjekke, om grundvandet står højt på din grund ved at grave et 1,5 meter dybt hul ved husets facade. Hvis der står vand i hullet, er det tegn på, at grundvandet står højt.

Hvilke huse kræver særlig opmærksomhed?

Ligegyldigt hvilket hus du bor i, er det vigtigt at sørge for, at faldet på terrænet er korrekt. Men i nogle huse er det særlig vigtigt at være opmærksom på fugtproblemer.

Det gælder:

Huse med kælder, da kælderydervæggene er meget udsatte for fugt fra jorden. I ældre huse fra før 1940 er kælderydervæggene ofte meget fugtfølsomme. Særligt hvis kældervæggene er murede, så vil fugten have sværere ved at komme væk, da mursten suger fugt til sig.

Ældre huse med fundament af tegl er meget fugtfølsomme, og det gælder også for de første huse, der blev bygget med fundament af beton. Først fra midten af 1900 blev betonen bedre.

Huse med stråtag er sårbare. De har ingen tagrende, så vandet fra taget løber direkte ned i jorden ud for facaden. Har du flisebelægning rundt om huset med stråtaget, så vil dråberne hoppe tilbage og op fugte både sokkel og ydervæg.

Desuden har ældre bondehuse som regel et gammelt og skrøbeligt fundament. Det betyder, at disse huse er ekstra fugtfølsomme. Løsningen for gamle landhuse er ofte at lægge en bred række strand- eller sylsten langs soklen.

Hvis fugtproblemerne er omfattende, og det er svært at finde ud af, hvad årsagen er, er det en god idé at få hjælp af en byggeteknisk rådgiver til at hjælpe med at udrede problemerne og komme med forslag til løsninger.

Sætningsskade

En sætningsskade opstår, fordi jorden under huset er ustabil så den skrider eller falder sammen, så fundamentet rykker sig, og soklen efterfølgende revner.

Se særlig godt efter ved havestuer og tilbygninger. Når bygninger ikke er opført på samme tid, kan de være bygget på forskellige fundamenter, og bygningerne kan sætte sig forskelligt. Derfor ses der ofte revner og sprækker i soklen der, hvor de to bygninger er bygget sammen.

Samme typer skader ses også ved lyskasser, udendørs trapper osv. Ofte er der revner mellem trapper og soklen.

 

Der kan trænge en del vand ned ved disse revner. Fugten der trænger ind her kan ikke fordampe da trappen holder på fugten. Derfor er det vigtigt at revner ved trappe/sokkel lukkes.

Udbedringer af sætningsskader kræver speciel viden, der skal laves beregninger, skitser for understøbning, mv., det er IKKE et gør det selv arbejde!

Fugt i boligen.

Hvis du har problemer med fugt i din bolig, kan det skyldes mange ting.

Det kan fx utætheder i taget, utætte tagrender eller brønde, som trænger til vedligeholdelse eller udskiftning. Eller måske trænger der fugt ind i kældervægge, op igennem kældergulve og fundamenter eller op igennem soklen.

Indvendigt i bygningen opstår skaderne ofte som følge af utætte rør eller bygningsdele, som ikke er udført fugtmæssigt korrekt.

En meget stor del af fugtproblemerne opstår dog i forbindelse med den daglige adfærd, hvor årsagen er alt for lidt eller for dårlig udluftning af boligen.