Fortidens Synder

Fortidens Synder

Virksomheden har ad åre opbygget en ikke helt uvæsentlig erfaring i rådgivning samt håndtering af ”fortidens synder”

3xB tilbyder alle former for undersøgelser, test, udarbejdelser af omfangs beskrivelser/rapporter, udarbejdelses af udbudsbeskrivelser, afdækning af egnede entreprenører, enhver form for tilsyn, styring, kontrol mv.

Der er her tale om følgende;

PCB er anvendt i byggeriet fra ca. 1950 - 1977, og klorerede paraffiner har især i perioden efter 1977 erstattet PCB. PCB har haft en udbredt anvendelse i byggeriet frem til 1977.

PCB som tilsætning i fugematerialer er nok det mest kendte eksempel, men PCB er også brugt i malinger, termoruder og som tilsætning i andre byggematerialer.

PCB kan udgøre et problem i forbindelse med både indeklimaet samt arbejdsmiljø, ydre miljø og affald ved renoveringsprojekter, hvis det ikke håndteres korrekt i udførelsesfasen.

Korrekt håndtering kræver som det første, at der foreligger en fyldestgørende forundersøgelse, en grundig projektering, arbejdsmiljøkoordinering og et udbuds materiale, som beskriver alle krav til de bydende entreprenører.

Et mangelfuldt udbud kan således få særdeles store konsekvenser for tid og økonomi for projektet og ikke mindst utilsigtet risiko for indeklimaproblemer ved den efterfølgende brug af bygningen.

Fakta om PCB

PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte og er derfor særdeles uønsket i miljøet. PCB vandrer ud i tilstødende bygningsdele og luften, og ved påvirkning gennem berøring og indånding ophobes det i kroppen.

PCB i store mængder kan ved længere tids udsættelse, give skader på immunforsvar, nervesystem, lever, skjoldbruskkirtel, øge risikoen for sukkersyge og kan påvirke forplantningsevnen. Derudover kan PCB øge risikoen for kræft.

PCB er omfattet af grænseværdier for både arbejdsmiljø, ydre miljø og for indeklimaet. I beboelsesejendomme kan embedslægen forlange, at der iværksættes en handlingsplan for at begrænse PCB i indeklimaet.

Klorerede paraffiner er ligeledes en farlig miljøgift. Klorerede paraffiner vil dog normalt ikke give anledning til problemer i indeklimaet i forbindelse med et renoveringsprojekt.

BLY - som ovenstående.

Asbest - som ovenstående.

"Når man sanerer, renoverer og river ned, kan medarbejdere blive udsat for kemiske stoffer og produkter, som er så sundhedsfarlige, at det er forbudt at bruge dem i dag."

Vi møder fortidens synder i byggematerialer eller som farligt affald, der er gravet ned.

Der kan bl.a. være tale om:

  • Asbest
  • PCB
  • Bly
  • Tjære
  • Forurenet jord
  • Imprægneret træ

I planlægningsfasen kræver det særlig opmærksomhed at få undersøgt, om der er farlige materialer.

Under selve arbejdet kan det være nødvendigt med ekstra sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte håndværkere og evt. brugere af bygningerne.

Det vil ofte være nødvendigt i starten af arbejdsperioden at skaffe sig af med det farlige affald (særlig bortskaffelse).